Молба - Декларация за участие в програмите

<< Назад

 

ДО
Управителния съвет
на клуб за приключенски туризъм
АДВЕНЧЪР БГ

 

МОЛБА - ДЕКЛАРАЦИЯ

от

............................................................................................................................................................................. 

ЕГН: ............................................... тел.: ....................................... e-mail: ..........................................................

Моля, да бъда приет/а за участие в организираната от клуб Адвенчър БГ програма ................................................ .............................................................................. с период на провеждане: ....................................................... 

 

С настоящата молба декларирам:

  1. Запознат/а съм и приемам „Общите условия за участие в програмите” на клуб Адвенчър БГ.
  2. Осъзнавам че участието ми в програмите провеждани от клуба носи потенциална опасност за здравето и живота ми. Основните рискове могат да бъдат причинени от, но не само, терена, случайни предмети, оборудване, екипировка, личното ми физическо състояние, метеорологични условия, автомобилен трафик. С настоящата декларация доказвам че съм запознат/а с рисковете, които поемам при участието ми в програмите предлагани от клуба и нося отговорност за действията си.
  3. Декларирам че съм физически здрав/а и действията ми не са противопоказни на лекарско предписание. С настоящата декларация давам съгласието си да получа медицинска помощ при нараняване, травма или болест по време на участието ми в организираните от клуба прояви, да бъда траснспортиран/а от ПСС и съм наясно, че част от тези дейности се заплащат и част от рисковете могат да бъдат застраховани.

Декларацията за освобождаване от отговорност се прилага в границите на законовите разпоредби на Република България.

Декларирам, че съм прочел/а и разбирам съдържанието на декларацията.

 

ДАТА: .............................                                                    ПОДПИС: ...............................................

 

Забележка: Ако нямате навършени 18 години, следващата част трябва да се попълни от вашия родител или настойник.

 

РОДИТЕЛ ИЛИ НАСТОЙНИК НА НЕПЪЛНОЛЕТЕН (под 18 годишна възраст):

Долуподписаният родител/настойник заявявам, че съм прочел/а, разбирам и съм съгласен/на със съдържанието на молба - декларацията.

Име на родителя / настойника: .............................................................................................................................

 

ДАТА: ....................................                          ПОДПИС на родителя / настойника: ..............................................

 

Забележка: Декларацията се попълва задължително на ръка пред представител на сдружението!

 

Дневник

OFF-ROAD каравани - продажба и сервиз
Реклама в AdventureBG.net