клуб Адвенчър БГ

Сдружение с нестопанска цел Адвенчър БГ (наричано още "клуб за приключенски туризъм Адвенчър БГ") е учредено на основание чл. 19, ал.1 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел на 01 Март 2008 г. в гр. Варна и вписано в регистъра на Сдруженията с нестопанска цел, воден при Варненски Окръжен Съд с решение № 915 от 27.05.2008 г.

Сдружението извършва дейност в обществена полза чрез популяризиране и развитие на формите на Социален туризъм, по смисъла на Закона за физическото възпитание и спорта.

Сдружението е вписано в Националния регистър на лицензираните спортни организации, развиващи формите на Социален туризъм под № 1-070-086 от 22.12.2009 г.

Сдружението е член на Българска Федерация по Туризъм и на Младежкия форум за партньорство с местната власт, гр. Варна.

Основни ЦЕЛИ на сдружението са:

  • Да подпомага, популяризира и развива СОЦИАЛНИЯ ТУРИЗЪМ чрез развиване на формите на социален туризъм, а именно - пешеходен, колоездачен, воден и ски туризъм, също и ориентиране, алпинизъм, спелеология и екстремни спортове, всички обединени под общото наименование ПРИКЛЮЧЕНСКИ ТУРИЗЪМ.
  • Да опазва околната среда и биоразнообразието.
  • Да опазва и популяризира културно-историческото наследство и туристическите обекти в Република България.
  • Да създава подходящи условия за приобщаване на децата и младите хора към системни занимания с формите на приключенския туризъм в естествена, природна среда, чрез реализирането на конкретни проекти и програми.
  • Да съдейства на лица в неравностойно положение (инвалиди, деца от социални домове, самотни майки и др.) да почиват и спортуват, чрез реализирането на конкретни проекти и програми.

В осъществяване на тези свои основни цели, Сдружението извършва ДЕЙНОСТИ като:

  • Организира образователно-приключенски курсове за деца и младежи сред природата, целящи приобщаване на младото поколение към формите на приключенския туризъм, екологичната идея и борбата с хиподинамиката и застоелия начин на живот на младежите.
  • Разработва и изгражда опознавателни маршрути и места за наблюдение и обучение в райони с характерни и уникални природни и биосверни ценности и местообитания, и за достигането на критериите за "Достъпна среда" за хора в неравностойно социално положение.
  • Организира прояви, свързани с опазването на околната среда, популяризирането на екологичната идея и културно-историческото наследство
  • Разработва и маркира туристически – пешеходни, велосипедни, водни и алпийски маршрути.
 
клуб за приключенски туризъм АДВЕНЧЪР БГ

Дневник

OFF-ROAD каравани - продажба и сервиз
Реклама в AdventureBG.net