Общи условия за участие в програмите

<< Назад
 • Участниците в програмата са длъжни да информират клуба още по време на записването си, за проблеми свързани със здравословното и физическото си състояние, хронични заболявания, алергии, протичащо в момента лечение, вземани лекарства (по график или при нужда) и тяхното влияние върху физиката и психиката на участника, наличието на контакти със заразно болен. При възникване на здравословен проблем или неразположение по време на мероприятие, е необходимо незабавно да се уведоми водача. 
 • По време на всяка програма, участниците са длъжни да изпълняват стриктно изискванията на водачите и инструкторите. Неморално и опасно за учстниците поведение не се толерира и следва отстраняване от мероприятието без възможност за финансови или морални претенции към организатора или изпълнители на програма.
 • Ръководителите, водачите и инструктурите определят общата и ежедневната програма на мероприятието. Участниците могат да правят предложения или да изказват съображения по програмата, но са длъжни да се съобразят с взетите от ръководителите окончателни решения. 
 • Участниците следва да са готови и да се явяват на посоченото от водача място за тръгване, в определения от него час. За пропуснато мероприятие поради неявяване или закъснение, обезщетение не се дължи. 
 • Движението на участниците по време на преход, трябва да става заедно с водача и при спазване на неговите инструкции. Водачът по своя преценка може да позволи отделяне на туристи от групата при точно спазване на указанията му. Отделяне от групата, самостоятелна промяна в маршрута или организиране на занимания, различни и отделно от предвидените в програмата и неодобрени от водача, са недопустими. За поражения, наранявания, физически или психически дискомфорт, финансови загуби, здравословни проблеми и др. подобни, отговорност носят само и единствено съответните участници. 
 • По време на престоя в туристическите обекти или при ползване на допълнителен транспорт, участниците са длъжни да спазват изискванията и правилниците за поведение в съответния обект или транспортно средство. 
 • При придвижване в градски условия, населени места и по автомобилни пътища, участниците в мероприятието са длъжни да спазват правилата за безопасност на движение. 
 • При напускане на района на туристическия обект по време на престоя, всеки участник е длъжен да уведоми предварително и лично водача за това и да се съобрази с неговите изисквания. 
 • За вреди и щети, нанесени от участник в мероприятието на трети лица по време на протичане на програмата, отговорност носи само и единствено участника, нанесъл щетата или вредата. Организаторите и ръководителите на мероприятието не носят отговорност за действието и поведението на участниците в мероприятието. Ръководителите могат само да критикуват определено поведение или директно да отстранят участник с рисково или опасно и неморално поведение. Това става, чрез устно обявяване на отстраняването пред участниците в мероприятието. Тяхното съгласие не се изисква. 
 • По време на програмата водачът има право да променя маршрута и графика на движение по своя преценка. 
 • Всеки участник дава съгласието си да получи долекарска медицинска помощ при нараняване, травма или болест по време на участието си в организираните от клуба мероприятия, да бъде транспортиран от ПСС, и е наясно, че част от тези дейности се заплащат и само част рисковете могат да бъдат застраховани.
 • Във връзка с участието си в клубните мероприятия, всеки участник, от свое име или от името на свои служители, колеги, роднини, наследници и други, приемат безусловно (А): Да бъдат освободени от отговорност организатори, ръководители, изпълнители, спонсори, други участници, за смърт, за инвалидност, за физически травми, за материални щети, за кражба на имущество и други нещастия, които могат да ги сполетят. (Б) Споменатите в този параграф физически и юридически лица да бъдат обезщетени и защитени от всякакъв вид искове и оплаквания на трети лица в следствие на действия на участника по време на клубните прояви в които участва. 
 • Участниците в мероприятията на клуба са длъжни да се запознаят и стриктно да спазват всички инструкции, наредби, документи и правила за провеждане на клубни мероприятия. Незапознаването с горните, не освобождава участника от отговорностите и задълженията предвидени в тях.

Дневник

OFF-ROAD каравани - продажба и сервиз
Реклама в AdventureBG.net