Молба - Декларация за членство

<< Назад

ДО 
Управителния съвет

на клуб за приключенски туризъм

АДВЕНЧЪР БГ

 

МОЛБА – ДЕКЛАРАЦИЯ

 

от

.................................................................................................................................................................................

(трите имена)

ЕГН: .....................................      тел.: .................................... e-mail: ........................................................................

 

Моля, да бъда приет/а за пълноправен член на клуб за приключенски туризъм Адвенчър БГ. С настоящата молбадекларирам:

 

  1. Запознат/а съм и приемам устава на клуба и споделям целите на сдружението;
     
  2. Осъзнавам че участието ми в програмите провеждани от клуба носи потенциална опасност за здравето и живота ми. Основните рискове могат да бъдат причинени от, но не само, терена, случайни предмети, оборудване, екипировка, личното ми физическо състояние, метеорологични условия, автомобилен трафик. С настоящата декларация доказвам че съм запознат/а с рисковете, които поемам при участието ми в програмите предлагани от клуба.
  3. Декларирам че съм физически здрав/а и действията ми не са противопоказни на лекарско предписание.
  4. Във връзка с кандидатстването ми за членство в клуб Адвенчър БГ и евентуалното ми участие в клубните мероприятия, с настоящата декларация се ангажирам от мое име, от името на мои служители, колеги, роднини, наследници и други; (А): Да бъдат освободени от отговорност организатори, спонсори, други участници за смъртта ми, за инвалидност, за физически травми, за материални щети, за кражба на имущество и други нещастия, които могат да ме сполетят. (Б) Споменатите в този параграф физически и юридически лица да бъдат обезщетени и защитени от всякакъв вид искове и оплаквания на трети лица в следствие на моите действия по време на клубните прояви в които участвам.
  5. Съгласен/на съм тази Декларация за освобождаване от отговорност да бъде използвана от управителния съвет на клуб Адвенчър БГ и декларирам, че нося отговорност за действията си по време на програмите на клуба в които участвам.

 

С настоящата декларация давам съгласието си да получа медицинска помощ при нараняване, травма или болест по време на участието ми в организираните от клуба прояви, да бъда траснспортиран/а от ПСС и съм наясно, че част от тези дейности се заплащат и част от рисковете могат да бъдат застраховани.

Декларацията за освобождаване от отговорност се прилага в границите на законовите разпоредби на Република България.

Декларирам, че съм прочел/а и разбирам съдържанието на декларацията.

 

ДАТА: .............................                           ПОДПИС: ...............................................

 

Забележка: Ако нямате навършени 18 години, следващата част трябва да се попълни от вашия родител или настойник.

РОДИТЕЛ ИЛИ НАСТОЙНИК НА НЕПЪЛНОЛЕТЕН (под 18 годишна възраст): Долуподписаният родител/настойник заявявам, че съм прочел/а, разбирам и съм съгласен/на със съдържанието на молба – декларацията.

 

Име на родителя / настойника: .................................................................................................................................

 

ДАТА: ....................................                         ПОДПИС на родителя / настойника: .............................................

 

 

Забележка: Молба – Декларацията се попълва задължително на ръка от всеки кандидат!

 

Изтегли в PDF формат ..>>

Дневник

OFF-ROAD каравани - продажба и сервиз
Реклама в AdventureBG.net