Наредба за членство и членски внос

<< Назад

на клуб за приключенски туризъм „Адвенчър БГ”

 

 

 

 

Чл. 1. С тази Наредба се регламентират: условията за възникване и прекратяване на членство в клуба; реда, размера и условията за събиране на членския внос; разпореждането с членския внос; правата и задълженията на членовете на клуба; условията за редовно членство; прекратяването на членство.

 

Чл. 2. Членуването в клуба е доброволно; Всеки член има права и задължения и приема безусловно Устава на клуба, Наредбите и Решенията на Управителните органи на клуба.

 

Чл. 3. Членовете на Клуб ”Адвенчър БГ” могат да бъдат: Дееспособни Физически лица от местен и чуждестранен произход; спортни клубове и неправителствени и стопански организации, които могат да бъдат: юридически лица с нестопанска цел, регистрирано по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел или професионални спортни клубове и стопански организации, регистрирани по реда на Търговския закон.

 

Чл. 4. Регламента за събиране на членски внос и неговия размер  се одобряват гласуват от общото събрание по предложение на УС. Разходването на събраните в касата суми от членски внос се отчита пред Общото събрание заедно с годишния отчет.

 

Чл. 5. Необходими условия за кандидатстване:

 1. Попълнена и изпратена до Управителния съвет, молба – декларация за членство.
 2. Участие в минимум 2 мероприятия за последните 6 месеца, организирани от клуба – като доброволен сътрудник или редовен участник, най-малко едно от които да е с продължителност повече от 1 ден.
 3. УС на клуба, може да отправя специални покани за членство към физически и юридически лица, които имат или биха могли да имат принос за развитие на дейностите осъществявани от сдружението. В този случай изискванията по т. 2 не са задължителни.
 4. За Юридическите лица -  към молбата за приемане в клуба следва да бъдат приложени следните документи: решение на компетентния орган на съответното юридическо лице с нестопанска цел за участие в клуба, копие от съдебните решения на сдружението, удостоверение за актуална регистрация от съответния окръжен съд. Заедно с това представителя на кандидат-члена следва да представи писмена справка за – броя на членовете на сдружението (ако има такива), развиваната дейност до момента , както и намеренията за развитието и подпомагането на дейността на клуба.

 

Чл. 6. След депозирането на молбата за членство, УС я разглежда на първото си заседание и се произнася с мотивирано решение.

 

Чл. 7. Членствените права възникват от момента на решението на УС.

 

Чл. 8. Юридическите и Физическите лица, членове на сдружението разполагат с един глас в Общото Събрание.

Чл. 9. Членският внос е годишен и е в размер на:

 • 20 лв. за Физически лица;
 • 100 лв. за Юридически лица;

 

Чл. 10. Членският внос се заплаща в срок до 01 Март на текущата година, като сумата може да бъде внесена в клубната каса или преведена по банковата сметка на сдружението.

 

Чл. 11. Всеки член има право да:

 1. Предлага приемането на решения от органите на управление по проблемни въпроси, които са в интерес на сдружението и членовете му.
 2. Право да се ползва от обявените отстъпки и привилегии за членове на сдружението и от резултатите от дейността му.
 3. Право да получава информация и да участва в инициативите и мероприятията на  клуба и Българската федерация по туризъм;
 4. Право да ползва отличителните знаци и емблема на клуба;

 

Чл. 12. За продължение на редовно членство е необходимо:

 1. Да бъде плащан редовно и в срок, членския внос определен в тази наредба.
 2. Да бъдат спазвани устава на сдружението, както и всички останали наредби и правилници, утвърдени от ръководните органи на клуба.
 3. През течение на календарната година членовете да участват в минимум четири мероприятия, организирани от клуба (в ролята на доброволни сътрудници или редовни участници), като най-малко две от тях трябва да са с продължителност повече от 1 ден.

 

Чл. 13. Член на клуба може да бъде изключен при поведение, което прави по-нататъшното членство несъвместимо :

 1. при груби нарушения на законите, устава и издадените въз основа на него вътрешни актове, както и при нарушаване и неизпълнение на решенията на Общото събрание и УС.
 2. При действия уронващи престижа на клуба, неговите членове, както и при груби нарушения на спортната и екологична етика.

 

Чл. 14. Изключен член на клуба, има право да бъде приет отново за член по общия ред за приемане на членове, не по-рано от три години следващи датата на неговото изключаване.

Дневник

OFF-ROAD каравани - продажба и сервиз
Реклама в AdventureBG.net