Устав

<< Назад

на Сдружение с нестопанска цел Клуб за приключенски туризъм „Адвенчър БГ”, гр. Варна

Сдружението е учредено на основание чл. 19, ал.1 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел на 01 Март 2008 г. в гр. Варна.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Сдружението е прието да се нарича клуб за приключенски туризъм или дружество за приключенски туризъм, с наименование: „Адвенчър БГ”, което при необходимост се изписва и на латиница като „Adventure BG”.

Чл. 2. Сдружението е юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза по смисъла на ЗЮЛНЦ.

Чл. 3. Сдружението е доброволна, независима и неполитическа организация.

Чл. 4. Седалище и адрес на управление на Сдружението: гр. Варна, кв. Младост, бл.125, вх.2, ап.46

Чл. 5. Сдружението развива дейността си в съответствие с действащото в Република България законодателство, настоящия Устав и решенията на управителните си органи.

Чл. 6. Сдружението не е ограничено със срок на съществуване или друго прекратително условие.

Чл. 7. Сдружението може да членува в други национални и международни организации, сдружения, федерации и др.

Чл. 8. В сдружението могат да членуват други национални и международни организации, сдружения, федерации и др.

Чл. 9. Сдружението може да разкрива клонове в страната, като към наименованието на сдружението се добавя указанието "клон" и населеното място, където е седалището на клона.

I I. ЦЕЛИ И ДЕЙНОСТИ

Чл. 10. Сдружението има за цел:

(1) Да подпомага, популяризира и развива Социалният туризъм чрез развиване на формите на социален туризъм, а именно - пешеходен, колоездачен, воден и ски туризъм, също и ориентиране, алпинизъм, спелеология и екстремни спортове, всички обединени под общото наименование ПРИКЛЮЧЕНСКИ ТУРИЗЪМ. 
(2) Да опазва околната среда и биоразнообразието. 
(3) Да опазва и популяризира културно-историческото наследство и туристическите обекти в Република България. 
(4) Да създава подходящи условия за приобщаване на децата и младите хора към системни занимания с формите на приключенския туризъм в естествена, природна среда. 
(5) Да съдейства на лица в неравностойно положение (инвалиди, деца от социални домове, самотни майки и др.) да почиват и спортуват, чрез реализирането на конкретни проекти и програми.

Чл. 11. В осъществяване на своите цели Сдружението извършва следните дейности:

(1) Организира, стимулира и осигурява финансово спортните проучвания по отделни проблеми. 
(2) Координира общите действия на членуващите в Сдружението за постигане основната цел. 
(3) Организира информационна размяна на теоретични и практически постижения в областта на приключенския туризъм. 
(4) Подпомага и популяризира идеите на Сдружението за развитие на Социалния туризъм. 
(5) Удовлетворява и защитава интересите на своите членове. 
(6) Установява взаимодействие със сходните български и чуждестранни организации и институти. 
(7) Организира спортно-състезателни прояви на местно и международно ниво. 
(8) Грижи се за опазване на естествените и постоянни местообитания на застрашените от изчезване животни и растения, по долното течение на р. Камчия и за защита от вредното човешко въздействие върху тях. 
(9) Организира прояви свързани с опазване на околната среда и популяризиране на екологичната идея и културно-историческото наследство.
(10) Разработва и маркира туристически – пешеходни, велосипедни, водни и алпийски маршрути. 
(11) Изготвя и реализира туристически програми и мероприятия свързани с развитието на приключенския туризъм. 
(12) Организира образователно-приключенски курсове за деца и младежи сред природата, целящи приобщаване на младото поколение към приключенския туризъм и екологичната идея. 
(13) Изгражда и стопанисва туристически и спортни обекти и движимо имущество за осъществяване на целите си. 
(14) Изготвя проекти, създава, акумулира и разпределя собствени фондове с помоща на дарители, спонсори и др. 
(15) Разработва и изгражда опознавателни маршрути и места за наблюдение и обучение в места с характерни и уникални природни и биосверни ценности и местообитания.

Чл. 12. (1) В осъществяване на дейността си сдружението може да извършва и допълнителна стопанска дейност, приходите от която се използват за постигане на целите по чл. 10 от Устава.

(2) Допълнителната стопанска дейност по предходната алинея може да бъде: Специализиран туризъм, водачески услуги, курсове по ски, сноуборд, кану и др, екскурзоводски услуги, туроператорска и туристическа агентска дейност, хотелиерство и ресторантьорство; производство и търговия на спортни и туристически стоки и услуги; обучение и квалификация на кадри; консултантска дейност в сферата на приключенския туризъм и развитието на планинските и полупланинските райони на България; организиране на срещи, изложения, спортни прояви и експедиции в България и по света; издателска, рекламна и импресарска дейност, картографиране, проектантска дейност, строителство, залесяване; събиране, преработване и търговия с диворастящи плодове, билки, гъби и др.; екологични проекти, микрокредитиране, отдаване под наем, както и всички други дейности незабранени от закон. 
(3) Стопанската дейност, осъществявана от клуб Адвенчър БГ по ал.2, се подчинява на условията и реда, определени със законите, регулиращи съответния вид стопанска дейност.

I I I. ЧЛЕНСТВО

Чл. 13. Членуването в сдружението е доброволно.

Чл. 14. В юридическото лице с нестопанска цел „Адвенчър БГ” могат да членуват само дееспособни физически лица и юридически лица, които споделят неговите цели, задачи, форми на дейност и приемат неговия устав и почетни членове.

Чл. 15. (1) Приемането на нови членове по член 14 става по решение на Управителния съвет въз основа на писмена молба и съгласно условията и изискванията на Наредбата за членство и членски внос.

(2) Управителния съвет има право да откаже членство, без да изтъква мотивите за решението си.

Чл. 16. (1) Сдружението може да има почетни членове.

(2) Почетните членове се утвърждават с решение на Общото събрание за особени заслуги към сдружението по предложение на Управителния съвет.

Чл. 17. Всеки член на сдружението има следните права: 

 1. Право да предлага приемането на решения от органите на управление по проблемни въпроси, които са в интерес на сдружението и членовете му; 
 2. Право да се ползва от обявените отстъпки и привилегии за членове на сдружението и от резултатите от дейността му;
 3. Право да се ползва от имуществото на сдружението при условията и реда определени в Наредбата за ползване на клубен инвентар и имущество;
 4. Право да получава информация и да участва в инициативите и мероприятията на клуба;
 5. Право да ползва отличителните знаци и емблема на клуба;

Чл. 18. (1) Само редовните членове имат право да избират и да бъдат избирани в органите за управление на клуб за приключенски туризъм „Адвенчър БГ” и да участват в управлението на сдружението.

(2) Само редовен член има право на глас при гласуване в Общото събрание на сдружението. 
(3) Всеки редовен член има право само на един глас при гласуване в Общото събрание на сдружението.

Чл. 19. Всеки член на сдружението е длъжен:

(1) Да спазва устава на сдружението и решенията на неговите ръководни органи. 
(2) Да участва активно в дейността на Сдружението и да работи за осъществяване на целите на клуб за приключенски туризъм „Адвенчър БГ”. 
(3) Да спазва екологичните и етичните норми на поведение в дейността си сред дивата природа. 
(4) Да спомага за увеличаване на имуществото на Сдружението и да не извършва действия или бездействие, които противоречат на целите му и го злепоставят. 
(5) Да спазва стриктно изискванията на Наредбата за членство и членски внос, наредбата за ползване на клубен унвентар и имущество, както и всички останали наредби и правилници, утвърдени от ръководните органи на клуба.

Чл. 20. (1) Членските права и задължения са непрехвърляеми и не преминават върху други лица в случай на смърт или прекратяване на членството.

(2) Упражняването на членски права може да бъде предоставено другиму чрез писмено упълномощаване. 
(3) Членът не отговаря лично за задълженията на сдружението.

Чл. 21. (1) Размерът на членския внос се определя с наредбата за членство и членски внос и съгласно решение на Общото събрание.

(2) Всички членове по чл. 14 са задължени да внасят определения членски внос. 
(3) Почетните членове са освободени от заплащане на членски внос.

Чл. 22. (1) Членството се прекратява:

 1. С едностранно писмено волеизявление до Управителния съвет;
 2. При смърт или поставяне под запрещение;
 3. При прекратяване на юридическото лице;
 4. При изключване;

(2) При прекратяване на членството, платения членски внос не се възстановява. Останалите имуществените отношения между организацията и прекратяващия членството се уреждат съобразно действащото в Република България законодателство.

Чл. 23. (1) Изключването на член става с решение на Управителния съвет при:

 1. Поведение, несъвместимо с дейността и целите на сдружението;
 2. Невнасяне на членски внос съгласно наредбата за членство и членски внос, както и други нарушения на Устава, вътрешните наредби и правилата за нормално функциониране на сдружението;
 3. При уронване престижа на сдружението;

(2) Изключването може да се обжалва пред Общото събрание с писмена жалба чрез Председателя на Управителния съвет в 14-дневен срок от датата на съобщаването му на заинтерисованото лице.

IV. УСТРОЙСТВО И ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 24. Органи на управление на сдружението са:

 1. Общо събрание (ОС);
 2. Управителен съвет (УС);

V. ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл. 25. (1) Върховен орган на Сдружението е Общото събрание.

(2) Общото събрание се състои от всички редовни членове на Сдружението. 
(3) Членовете юридически лица се представляват в Общото събрание от законните им представители или от изрично упълномощени лица.

Чл. 26. Права и задължения на Общото събрание.

(1) Общото събрание:

 1. Изменя и допълва Устава;
 2. Избира и освобождава членовете на Управителния съвет;
 3. Взема решение за преобразуване или прекратяване на сдружението;
 4. Приема основните насоки и програма за дейността на сдружението;
 5. Приема бюджета на сдружението;
 6. Приема отчета за дейността на Управителния съвет;
 7. Отменя решения на други органи на сдружението, които противоречат на Закона, Устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението;
 8. Взема други решения предвидени в Устава или внесени за разглеждане в Общото събрание;
 9. Провъзгласява почетни членове по предложение на Управителния съвет;
 10. Одобрява изготвените от Управителния съвет вътрешни наредби и правилници на сдружението;
 11. Приема други вътрешни актове;

(2) Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на сдружението. 
(3) Решенията на Общото събрание, подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с Устава.

Чл. 27. Свикване на Общо събрание.

(1) Членовете на сдружението се събират най-малко един път през годината на Общо събрание. 
(2) Общото събрание се свиква от Управителния съвет по негова инициатива или по искане на една трета от редовните членове на сдружението. 
(3) Когато Общото събрание се свиква не по инициатива на Управителния съвет, искането се отправя до него в писмен вид, с посочване предмета на разискване. Най-късно в едномесечен срок Управителния съвет трябва да отправи писмена покана за свикване на Общо събрание в рамките на следващия месец. 
(4) Ако Управителния съвет не изпълни задълженията си по предходната алинея, Общото събрание се свиква от съда по седалището на сдружението по писмено искане на заинтерисованите членове по алинея 2. 
(5) Поканата за свикване на Общо събрание трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото на провеждане на събранието и по чия инициатива то се свиква. 
(6) Поканата се публикува на официалния интернет сайт на сдружението, най-малко 14 дни преди насрочения ден.

Чл. 28. Кворум и вземане на решения от Общото събрание.

(1) Общото събрание може да вземе решения при присъствието най-малко на половината от членовете. 
(2) При липса на кворум. Общото събрание се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред без специална покана. Това Общо събрание може да вземе решения без оглед на броя на присъстващите членове. 
(3) Общото събрание взема решенията си с обикновено мнозинство, доколкото в определени случаи в Устава не е предвидено друго. 
(4) По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не може да се вземат решения. 
(5) Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на сдружението. 
(6) Всеки редовен член на Общото събрание има право на един глас. 
(7) Член на Общото събрание няма право на глас при решаване на въпроси, отнасящи се до:

 1. Него, неговия съпруг(а) или роднини по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително;
 2. Юридически лица, в които той е управител или може да възпрепятства вземането на решение;

(8) Едно лице може да представлява не повече от трима членове на сдружението в Общото събрание въз основа на писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска. 
(9) Гласуванията и изборите са явни. По предложение гласувано с обикновено мнозинство от присъстващите с право на глас, тази процедура може да бъде тайна посредством бюлетини.

VІ. УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Чл. 29. (1) Орган за управление и оперативно ръководство на сдружението е Управителния съвет. Той ръководи работата на сдружението във всички направления на неговата дейност и изпълнява функциите, които не са от изключителна компетентност на Общото събрание.

(2) Управителния съвет на сдружение „Адвенчър БГ” се състои от 3 (три) до 7 (седем) членове. 
(3) Управителния съвет се избира за срок от пет години, като членовете му могат да бъдат преизбирани неограничено. Член на Управителния съвет може да бъде сменен предсрочно с пълно мнозинство от всички редовни членове на Общото събрание. 
(4) Управителният съвет определя своята структура, избира Председател и Изпълнителен секретар, които са членове на Управителния съвет и могат да бъдат преизбирани неограничено.

Чл. 30. Права и задължения на Управителния съвет:

 1. Представлява сдружението, както и определя обема на представителната власт на отделните членове;
 2. Изпълнява решенията на Общото събрание;
 3. Разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване изискванията на Устава и Наредбата за ползване на клубен инвентар и имущество;
 4. Подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет;
 5. Подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на сдружението;
 6. Приема нови членове и прекратява членство;
 7. Взема решение за откриване и закриване на клонове, определя Управителите на клоновете, обхвата на представителството и правомощията им;
 8. Взема решение за участие в други организации - юридически лица;
 9. Определя реда и организира извършването на дейността на сдружението и носи отговорност за това;
 10. Изготвя и предлага за гласуване пред Общото събрание правилници, наредби и други вътрешни актове;
 11. Взема решения относно придобиването, управлението и разпореждането с движимото и недвижимо имущество на клуба;
 12. Взема решения и дава съгласие за сключване на договори за наем, на трудови договори със служители на сдружението, на договори за доброволно сътрудничество и на граждански договори със сътрудници, консултанти, инструктори и др.необходими за дейността на сдружението;
 13. Изготвя годишната програма и годишния календар с клубни мероприятия;
 14. Утвърждава щата на служителите в сдружението;
 15. Приема правила за вътрешния ред;
 16. Образува целеви парични фондове;
 17. Учредява награди, символи и ритуали на клуба;
 18. Взема решение по всички въпроси, които по закон или съгласно Устава не спадат в правата на друг орган;

Чл. 31. Заседания на Управителния съвет.

(1) Заседания на Управителния съвет се свикват и ръководят от Председателя най-малко 2 пъти годишно. Председателят е длъжен да свика заседание при писмено искане на една трета от членовете му. Ако Председателят не свика заседание в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтерисованите членове на Управителния съвет. При отсъствие на Председателя заседанието се ръководи от определен от Управителния съвет негов член. 
(2) Управителния съвет може да взема решения, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове. 
(3) Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяване на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието. 
(4) Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите. 
(5) Управителния съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на Управителния съвет. 
(6) За заседанията на Управителния съвет се води протокол, който се подписва от Председателя и всички присъствали на заседанието членове на Управителния съвет.

Чл. 32. Председателят:

 1. Представлява сдружението пред държавните, обществените и съдебните органи, учреждения и организации в страната и чужбина и пред всички трети лица в изпълнение на поставените му от Управителния съвет, Общото събрание и разпоредбите на този Устав права и задължения;
 2. Осигурява общото ръководство и управление между заседанията на УС по изпълнение на решенията, взети от ръководните органи;
 3. Председателят решава текущи въпроси, води кореспонденция, насрочва заседанията на УС;
 4. Администрира дейността на сдружението и назначава неговите служители;
 5. Отчита се пред Общото събрание и текущо пред Управителния съвет;
 6. Осигурява стопанисването и опазването на имуществото на сдружението;
 7. Председателства заседанията на Общото събрание;
 8. Съхранява и води документацията на сдружението;

Чл. 33. Изпълнителният секретар:

 1. Организира изпълнението на решенията на Управителния съвет;
 2. Осигурява текущото ръководство на клуба по изпълнение на решенията на ръководните органи;
 3. Организира дейността на щатния апарат при извършване на дейностите за постигане целите на клуба;
 4. Поддържа и осъществява контакти с частни и обществени организации и институции, партньори, спонсори, държавни, творчески, кооперативни и търговски дружества, фондации и др.;
 5. Замества Председателя на Управителния съвет, при негово отсъствие;

VІІ. ИМУЩЕСТВО

Чл. 34. Придобиването, разпореждането и ползването на имуществото на сдружението се рагламентира с Наредбата за ползване на клубен инвентар и имущество.

Чл. 35. (1) Финансовите средства на сдружението се набират чрез:

 1. Членски внос;
 2. Дарения;
 3. Доброволни вноски с или без определена целенасоченост;
 4. Приходи от дейности по глава ІІ от Устава;
 5. Частни, обществени или държавни помощи и субсидии;
 6. Средства от национални и международни проекти и програми;
 7. Други помощи и субсидии;

(2) При приключване на годишния баланс със загуба Общото събрание може да вземе решение за покриването й чрез допълнителни вноски с квалифицирано мнозинство от 2/3 от присъстващите. 
(3) Имуществото на сдружението се състои от право на собственост върху движими вещи и недвижими имоти, както и от неограничени вещни права, пари и други ценности, права върху интелектуална собственост, ценни книжа и акции, както и всичко останало, незабранено от закона. 
(4) В имуществото се включват и завещания, дарения, спонсорства, като за придобиването им се спазват действащите нормативи на конкретното законодателство (при дарения и завещания от чужбина). 
(5) За имуществото и финансите се води отчетност и контрол съобразно действащото законодателство, целите на Сдружението и волята на дарителите.
(6) Разпоредител на имуществото на сдружението е Управителния съвет, съобразно разпоредбите на този устав, решенията на Общото събрание и рапоредбите на Наредбата за ползване на клубен инвентар и имущество.

VІІІ. ПРЕОБРАЗУВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 36. (1) Сдружението може да се преобразува в друг вид юридическо лице с нестопанска цел, да се влива, слива, отделя или разделя по решение на компетентните си управителни органи.

(2) Сдружението се прекратява:

 1. С решение на Общото си събрание;
 2. С решение на Окръжния съд по седалище на юридическото лице с нестопанска цел, когато:

А/ не е учредено по законния ред; 
Б/ извършва дейност, която противоречи на закона или е противна на обществения ред, или добрите нрави; 
В/ е обявено в несъстоятелност;

(3) При прекратяване на юридическото лице с нестопанска цел се извършва ликвидация. 
(4) Ликвидацията се извършва от Управителния съвет, или от определено от него лице. 
(5) Ако ликвидаторът не е определен по предходния текст, или по реда на алинея 2, точка 1, той се определя от Окръжния съд по седалището на юридическото лице с нестопанска цел. 
(6) Ликвидаторът е длъжен по възможност да удовлетвори кредиторите на сдружението от наличните парични средства, а ако това е невъзможно – чрез осребряване първо на движимото, а след това на недвижимото имущество. 
(7) Относно неплатежоспособността, съответно несъстоятелността, редът за ликвидация и правомощията на ликвидатора се прилагат разпоредбите на Закона. 
(8) Останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество, се предоставя за разпореждане на Управителния съвет. 
(9) След приключване на ликвидацията, ликвидаторът е длъжен да поиска заличаване вписване на сдружението от окръжен съд по седалището му.

ІХ. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Сдружение„Адвенчър БГ” има: 1. Емблема; 2. Празник – последната Събота през м. Юни; 3. Почетни грамоти, плакети, знаци за членовете на сдружението с дългогодишен принос в развитието на отделните му дейности, които се утвърждават от Общото събрание на сдружението; 4. Печат;

§ 2. По смисъла на този Устав „Редовен член” е физическо или юридическо лице, прието за член на клуб за приключенски туризъм „Адвенчър БГ” и изпълняващо всички условия и изисквания за членство, съгласно Наредбата за членство и членски внос.

§ 3. По смисъла на този устав, „Приключенски туризъм“ представлява обединено наименование на формите на Социален туризъм (пешеходен туризъм, коло туризъм, воден туризъм и ски туризъм), заедно с ориентиране, алпинизъм, спелеология и др. екстремни спортове.

§ 4. Приложими правни норми: При противоречие на някои от разпоредбите на настоящия Устав с правни норми от Закона за Юридическите лица с нестопанска цел и другите законови и подзаконови нормативни актове на РБългария, регламентиращи подобен род дейност, то прилагат се законовите норми. Неуредените в устава въпроси се подчиняват на общия режим на Закона юридическите лица с нестопанска цел и на действащото в Република България законодателство.

 

Настоящият Устав на сдружение с нестопанска цел „Адвенчър БГ” е приет с решение на Общото събрание на клуба, проведено на 09.01.2010 г. и влиза в сила с вписването му в регистъра на Сдруженията с нестопанска цел при Варненски окръжен съд.

клуб Адвенчър БГ

Дневник

OFF-ROAD каравани - продажба и сервиз
Реклама в AdventureBG.net